Thông tin cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

24.05.2021

I. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON xin kính mời quý cổ đông của công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết lịch họp, mời quý cổ đông tham khảo trong file đính kèm.

1. Thông báo mời họp

2. Danh sách chốt cổ đông 2021


II. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon xin kính mời quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết xin xem file đính kèm dưới đây:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

5. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán

6. Báo cáo của Ban kiểm soát


III. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON đã diễn ra vào hồi 08h30 ngày 05/6/2021 tại Hội trường, Lầu 6 Tòa nhà Vinaincon, số 5 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Chi tiết xin xem file đính kèm: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


IV. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021