Thông tin cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

23.05.2018

1. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON xin kính mời quý cổ đông của công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết lịch họp, mời quý cổ đông tham khảo trong file đính kèm.

Thông báo mời họp


Danh sách chốt cổ đông 2018

2. THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON xin thông báo về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

Do phải tập trung nhân lực cho công tác sản xuất kinh doanh đầu năm 2018 và để chuẩn bị đầy đủ các tài liệu của Đại hội theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon xin thông báo đẩy lùi ngày tổ chức đại hội và sửa đổi một số nội dung trong Thông báo mời họp. 

Chi tiết mời quý cổ đông tham khảo trong file đính kèm.

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

3. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon xin kính mời quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết xin xem file đính kèm dưới đây:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo của Ban kiểm soát

4. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON đã diễn ra vào hồi 08h30 ngày 19/5/2018 tại Hội trường, lầu 6 tòa nhà Vinaincon, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP.Hà Nội

Chi tiết xin xem file đính kèm:  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018