Tư vấn xây dựng các công trình đường dây tải điện và TBA đến 500KV

MỞ RỘNG TBA 220KV ĐÌNH VŨ

Tên Công trình:  MỞ RỘNG TRẠM BIÊN ÁP 220KV ĐÌNH VŨ

Chủ đầu tư:        BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỂN TẢI QUỐC GIA

Địa điểm:            Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng

Hạng mục:          Lập BCNC Kỹ thuật đầu tư xây dựng, Thiết kế BVTC, Lập HSMT mua sắm Thiết bị, các dịch vụ tư vấn khác