Các vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng chuyên gia, kỹ sư trắc đạc

Tuyển dụng chuyên gia, kỹ sư trắc đạc

20/05/2022 13:40:26

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaincon Tổng Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaincon cần tuyển nhân sự với những vị trí công việc như sau: 8 Kỹ sư trắc đạc: - Yêu cầu và bản... Chi tiết >>
Tuyển dụng vị trí kỹ sư xây dựng

Tuyển dụng vị trí kỹ sư xây dựng

20/05/2022 13:40:26

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaincon Tổng công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaincon cần tuyển nhân sự với những vị trí công việc như sau: Các vị trí cần tuyển: Kỹ sư hiện trường (kỹ... Chi tiết >>
Kỹ sư hiện trường giám sát dự án

Kỹ sư hiện trường giám sát dự án

20/05/2022 13:40:26

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaincon Tổng Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaincon cần tuyển nhân sự với những vị trí công việc như sau: 12 Kỹ sư hiện trường: - Yêu cầu và bản... Chi tiết >>
Tuyển dụng vị trí kỹ sư xây dựng

Tuyển dụng vị trí kỹ sư xây dựng

20/05/2022 13:40:26

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaincon Tổng công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaincon cần tuyển nhân sự với những vị trí công việc như sau: Các vị trí cần tuyển: Kỹ sư hiện trường (kỹ... Chi tiết >>